Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappelijke zetel

Souverainestraat 84 B-9810 Nazareth

PRIVACY VERKLARING

Versie Privacy Verklaring 22/06/2020

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van DE GROOTE GASTON NV (hierna genoemd “DE GROOTE GASTON”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.degrootegaston.be en https://wegmarkeringen.be (hierna genoemd de “Websites”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen DE GROOTE GASTON en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DE GROOTE GASTON verzamelt, alsook over de wijze waarop DE GROOTE GASTON deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

DE GROOTE GASTON wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Websites, het beroep doen op onze diensten, het aankopen van producten/goederen dan wel enige communicatie met DE GROOTE GASTON (bv. via het contactformulier) impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop DE GROOTE GASTON uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van DE GROOTE GASTON.

Soorten persoonsgegevens

DE GROOTE GASTON kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Woonadres
 • Social media data
 • Camerabeelden
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Factuaratieadres
 • Werfplaats
 • IP-adres
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan DE GROOTE GASTON (bv. tijdens correspondentie)
 • […]

DE GROOTE GASTON verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Websites. Zo zal DE GROOTE GASTON, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Websites, van welke webbrowser u gebruik maakt. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat DE GROOTE GASTON toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Websites.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van het gebouw/ de vestiging
 • Het opvragen van een offerte
 • Het invullen van een contactformulier
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u ons contacteert bij schadegevallen)
 • Het verwerken van klachten
 • Camerabewaking
 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met DE GROOTE GASTON
 • Correspondentie met en uitgaande van DE GROOTE GASTON

 

De door DE GROOTE GASTON verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

DE GROOTE GASTON kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met DE GROOTE GASTON (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Follow-up na een meeting
 • Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen/klachten)
 • Registratie van bezoekers aan het gebouw/vestiging
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het geven van opleidingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Websites
 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met DE GROOTE GASTON of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op DE GROOTE GASTON rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DE GROOTE GASTON of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

DE GROOTE GASTON zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, het verzenden van leveringen, het leveren van diensten in de hoedanigheid van onderaannemer). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, cloud partners, transport partners, hoofdaannemers, externe IT-consultants, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, vertaalbureaus.

DE GROOTE GASTON verbindt er zich in elk geval toe om met deze derden een dataverwerkingsovereenkomst af te sluiten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat DE GROOTE GASTON uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer DE GROOTE GASTON hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van DE GROOTE GASTON.
 • Wanneer DE GROOTE GASTON of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die DE GROOTE GASTON heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal DE GROOTE GASTON uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door één of meerdere passende waarborgen (zoals goedgekeurd door de EU):

 • Het afsluiten van een data transfer agreement met de bestemmeling, dewelke zal bevatten de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’; en/of
 • Bindende bedrijfsvoorschriften; en/of
 • Certificeringsmechanisme (zoals maar niet beperkt tot het EU-US Privacy Shield).

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart DE GROOTE GASTON uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@wegmarkeringen.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan DE GROOTE GASTON te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Beveiliging persoonsgegevens

DE GROOTE GASTON verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

DE GROOTE GASTON zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite (server), in de cloud of fysiek in afgesloten ruimtes.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van DE GROOTE GASTON, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat DE GROOTE GASTON in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Update Privacy Verklaring

DE GROOTE GASTON is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij DE GROOTE GASTON de datum van herziening zal aangeven bovenaan op de eerste pagina van deze Privacy Verklaring. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. DE GROOTE GASTON draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer DE GROOTE GASTON

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop DE GROOTE GASTON uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

of

 • Via de post: Ambachtsweg 19/21, 9820 Merelbeke

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop DE GROOTE GASTON deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop DE GROOTE GASTON uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.