Overslaan en naar de inhoud gaan
Karrewegstraat 110 B-9800 Deinze

09 380 17 18

degroote@wegmarkeringen.be

Maatschappelijke zetel

Ambachtsweg 19-21 B-9820 Merelbeke

09 252 61 51

degroote@wegmarkeringen.be

BTW BE 0417 010 522

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 6 maanden. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2 – Prijs

 • Opgegeven prijzen gelden volgens het Standaardbestek 250.
 • De opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW en gelden voor dagprestaties (niet voor weekend- en of nachtwerk).
 • Wachttijden of ander oponthoud (weersomstandigheden exclusief) worden aangerekend aan € 65,00 / u / persoon.
 • De prijzen zijn gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden en worden opgegeven op basis van uitvoering in één fase, tenzij anders vermeld in de offerte.
 • Onze offerte is ondeelbaar.
 • Indien in de offerte posten worden geschrapt of een kleinere hoeveelheid wordt uitgevoerd, tot 50% van de voorziene hoeveelheid, dan wordt een prijsvermeerdering toegepast.
 • Het minimum forfait per interventie is steeds van toepassing, tenzij anders vermeld in de offerte.
 • Traceren, eventuele stortkosten of gebruik van botsers zijn niet inbegrepen in de opgegeven prijzen, tenzij anders vermeld in de offerte.
 • Reinigingswerken en andere :

  Drogen ondergrond met enkele jet aan € 180,00 / uur / droogkar.
  Drogen ondergrond met dubbele jet aan € 340,00 / uur / droogkar.
  Drogen is niet inbegrepen in de minimum forfait.
  Reinigen van de ondergrond door middel van veegzuigwerken aan € 105,00 / uur*
  Reinigen van de ondergrond door middel van hogedrukwegdekreiniger aan € 125,00 / uur*
  Reinigen van de ondergrond door middel van zandstralen aan € 178,50 / uur*
   
  * Alle reinigingswerken worden gerekend van vertrek-aankomst depot met een minimum van 4 uur per opdracht.
  Stortkosten aan € 125,00 / ton of storten ter plaatse.
   

 • Meerprijzen reinigingswerken* :
  • Voorborstel : € 12,50 / uur
  • Freeswerken : € 12,50 / uur
  • Zaterdag : € 25,00 / uur
  • Zondag of feestdag : € 38,50 / uur
  • Nacht : € 17,50 / uur

Artikel 3 – Uitvoering

De opgegeven prijzen gelden voor uitvoeringen op asfalt. Om optimale hechting te bekomen van de aangebrachte markeringen op een ander type ondergrond, is onderstaande aangewezen. De meerkosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht :

Betonverharding:

 • Zand- of waterstralen (teneinde de curing te verwijderen (zie artikel 5 - opmerkingen)
 • Aanbrengen primer (enkel bij thermoplastische markeringen en koudplast)

Gepolierde betonverharding (voor markeringen in wegenverf of tweecomponentenverf):

 • Etsen
 • Reinigen en neutraliseren van de PH-waarde

Klinkers:

 • Zand- of waterstralen
 • Aanbrengen primer

In geval van overschilderen van bestaande vervuilde, oude of deels vergane wegmarkeringen is het steeds aan te bevelen deze oude markeringen volledig te verwijderen en het werkterrein grondig te reinigen alvorens de nieuwe belijning aan te brengen, dit teneinde de goede hechting van de nieuwe verf met de ondergrond te vrijwaren. Indien de opdrachtgever toch expliciet vraagt de oude markeringen niet te verwijderen en enkel te laten overschilderen dan zal dit volledig ter zijner verantwoordelijkheid vallen.

Indien er gestraald moet worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de ondergrond.

De Groote Gaston nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vervuiling van markeringen door een volgende fase van asfaltwerken of andere werken. Door dergelijke vervuiling van zwarte bitumen en/of asfaltresten kunnen eventuele vereiste waarden van het Bijzonder Bestek en/of Standaardbestek 250 niet behaald worden. Bovendien kan dergelijke vervuiling niet verwijderd worden zonder de onderliggende markering te beschadigen. De ingestrooide nastrooiparels die voor deze reflectiewaarden zorgen, zullen immers door het verwijderen d.m.v. water- of zandstralen breken of verdwijnen. Tevens vermindert hierdoor de dikte van de markering. Waar dit probleem van zwartrijden zich voordoet, vervalt dan ook de garantie van reflectiewaarden, hechting en/of stroefheid.

Artikel 4 – Werkdagen en uitvoeringstermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

Uitvoeringstermijn: Op afroep, na afspraak. Opdrachten, ons tijdig doorgegeven, krijgen uiteraard voorrang in de planning.

Artikel 5 – Opmetingen

Voor kleine figuraties (bijv. symbool fiets, chevrons) wordt een oppervlakte aangerekend die gelijk is aan de kleinst mogelijke rechthoek die gevormd kan worden rond die figuratie.

Bij het verwijderen van curing voor het aanbrengen van overgangen, arceringen, dambordmarkeringen en fietsoversteken worden de tussenafstanden ook aangerekend.

Artikel 6 – Garantie

Volgens het standaardbestek, geldt 6 maanden garantie voor tijdelijke markeringen, 1 jaar voor wegenverf of tweecomponentenverf, 3 jaar voor (voorgevormde) thermo- en koudplasten en 6 jaar voor permanente tapemarkeringen. Uiteraard hangt de standtijd van de aangebrachte markeringen af van het overgaand verkeer, gebruik, weer, zorg en onderhoud.

Bij het markeren in ongunstige weersomstandigheden (té vochtig en/of té koud weer, gebruik van dooizouten, ...), kunnen wij geen goede hechting garanderen waardoor de waarborg vervalt en wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele problemen.

Markeringen worden aangebracht volgens de technische fiche van desbetreffend markeringsproduct, rekening houdend met de minimale temperatuur en de maximale vochtigheidsgraad. Op een gestrooide ondergrond vervalt de garantie. Zout op het te markeren oppervlak verhindert een goede hechting van de markering. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen de markeringen ook bij ongunstige weersomstandigheden aangebracht worden. De eventuele meerkosten voor droogkarren, droogkarren met enkele jetmotor, droogkarren met dubbele jetmotor, het reinigen d.m.v. zandstralen, waterstralen en/of borstelwagen zullen uiteraard in rekening worden gebracht. (prijzen zie artikel 2 – Prijs)

Bovendien wordt een meerkost aangerekend omwille van het verlaagde rendement en vervalt de garantie.

Artikel 7 – Wijzigingen en meerwerken

Zelfs bij absoluut forfait vergen alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor het voorafgaande akkoord van beide partijen en deze kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Artikel 9 – Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator naderhand oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 10 – Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 11 – Betaling

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant. Er wordt geen korting contant toegekend. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 30 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand.

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.

Artikel 12 – Geschillen

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de aannemer bevoegd.

Artikel 13 – Herziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule :

p = P x (0,40 x s/S+ 0,40 x i/I+ 0,20)

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Artikel 14 – Lichte verborgen gebreken

Gedurende een periode van 1 jaar na de voorlopige oplevering1 is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van De Groote Gaston nv en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De Groote Gaston nv mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de De Groote Gaston nv gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag De Groote Gaston nv de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer De Groote Gaston nv dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

Artikel 16 – Overdracht van de risico’s

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 17 - Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. Voor meer informatie, zie onze privacy policy.